Top
Program Bezpieczna Flota
INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

CORPORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472030229, KRS: 0000241425. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: zrealizowania usługi oraz w celach kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:


– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi oraz w celach archiwizacji.

Odbiorcami danych osobowych są: członkowie zarządu spółki oraz podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. podmiot prowadzący księgowość, tj. Keepe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, podmiot prowadzący obsługę prawną, tj. Kancelarie Radców Prawnych Nowosielski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej, Poczta Polska.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych: na czas wykonania usługi oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 537 405 001.Biuro Obsługi Klienta Google+ Facebook