INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Twoich danych osobowych jest:

CORPORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472030229, KRS: 0000241425.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: zrealizowania usługi oraz w celach kontaktowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi oraz w celach archiwizacji.

Odbiorcami danych osobowych są: członkowie zarządu spółki oraz podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. podmiot prowadzący księgowość, tj. Keepe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, podmiot prowadzący obsługę prawną, tj. Kancelarie Radców Prawnych Nowosielski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej, Poczta Polska.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych: na czas wykonania usługi oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 537 405 001.
Wszystkie elementy dokumentacji RODO podlegają prawom autorskim. Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości poza zakupioną licencją jest zabronione. Przypadki nieuprawnionego wykorzystania materiałów lub zapytania o możliwość współpracy prosimy zgłaszać na adres biuro@kancelarianiw.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone.